Lejebetingelser

Lejebetingelser og vilkår

( bliver nemt i juridisk korrekt udførsel - ulæseligt -

  men ring eller mail endelig hvis Du har spørgsmål.

  Vi er her - for Dig ).

1. Ankomst til ferieboligen
Såfremt intet andet er angivet i lejekontrakten, gælder lejeperioden fra 1. dag kl.
15.00 til sidste dag kl. 10.00.

2. Nøgleudlevering
Nøglen til feriebolig kan afhentes fra klokken 15:00 på vores kontor,
Strandvejen 52, Fanø Bad, Fanø.

 

3. Deltagerantal
Ferieboligen og den evt. tilhørende grund, må ikke bebos af flere personer end det
angivne maksimum .


4. Betaling
Lejebeløbet og depositum betales  som det fremgår af lejeaftalen.
Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have gjort dig indforstået leje- og betalingsbetingelser.
 
5. Afbestilling og ændring af lejemål

Lejeren har ret til mod betaling af et gebyr at foretage afbestilling med

betaling som følger:
• Indtil 70 dage før lejeperiodens start: 20% af lejebeløbet (min. 500 DKK).
• 69 til 35 dage før ankomst 33% af lejebeløb ( min. kr.. 500,- )

* 34 til 14 dage før ankomst : 75% af af lejebeløbet ( min. kr. 500,- )

• Fra 13 dage før ankomst : 90 % af lejebeløbet ( min. 500,- ) 


Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, udlejer har fået skriftlig meddelelse
herom.

 

6. Udlejers annullering af aftalen
Udlejer kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

6.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft
forsømmer sine forpligtelser.

Udlejer bevarer sin ret til yderligere erstatning udover leje og
depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle
meromkostninger i forbindelse med hjemrejse, afholdes af lejer selv.

6.2 Hvis feriehuset ikke er klart til indflytning – på trods af – at Udlejer har
forsøgt alle muligheder og af uforudsete grunde, ikke kan overholde den indgåede
aftale med lejer. Lejer vil da blive tilbudt en erstatningsbolig.

Hvis lejer ikke accepterer erstatningsboligen kan lejer annullere lejekontrakten.

og der tilbagebetales det allerede indbetalte lejebeløb til lejer.

6.3 Såfremt lejer ikke overholder de angivne betalingsbetingelser og
betalingsfrister, er Udlejer berettiget til at annullere lejekontrakten.

7. Reklamationer
Reklamationer skal meddeles Udlejer snarest efter ankomst .

Efter afrejse modtages ingen reklamationer.

Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på websitet. De
beskrevne afstande er vejledende og er angivet efter skøn i luftlinje og kan derfor
kun benyttes til orientering.

8. Skader / Rengøring
Lejeren er forpligtet til at efterlade ferieboligen ordentligt. Ved afrejse skal lejeren
sørge for, at boligen overalt er opryddet .Gratis rengøring , hvad

også prisniveau tilkendegiver, er ikke en hovedrengøring og vi ber lejeren om selv

at rengøre grill, ovn m.v. samt foretage almindelig oprydning, fjerne affald og møbler

stilles på plads mens den endelige slutrengøring ved afrejse foretages af udlejer .


Eventuelle skader på ferieboligen eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal
under opholdet anmeldes til Udlejer. Hvis lejer selv har forvoldt disse skader hæfter lejer selv for skaderne, som skal erstattes til udlejer. Ikke anmeldte skader,
der er opstået og forårsaget af lejer under lejers ferieophold, vil blive krævet betalt af
lejer.

Huset med inventar er brandforsikret, der ikke er gældende lejers ting- og personskader.
 
9. Depositum
I forbindelse med leje af Udlejers ferieboliger, skal der betales et depositum til
dækning af forbrug af el, vand, olie, telefon, evt. skader etc.
Depositum er afhængigt af, hvilken type feriebolig der udlejes.
Ved udlejning af ferieboliger til ungdomsgrupper, unge under 20 år og i forbindelse
med alle jule- og nytårsudlejninger kan ovennævnte depositum blive øget .

Såfremt ferieboligen med alt, hvad dertil hører afleveres i ordentlig og skadefri stand,
tilbagebetales det resterende beløb , efter fradrag af forbrugsomkostninger, senest 14 dage efter hjemrejsen.
Lejer hæfter for omkostninger og skader, selvom de beløbsmæssigt måtte overstige
det indbetalte beløb

10. Ændring af lejekontrakten og prisforhøjelse
Udlejer er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejekontrakten.
Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, er lejer berettiget til omkostningsfri
ombooking eller gratis afbestilling. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning.

11. I øvrigt
Alle Udlejers oplysninger er baseret på besigtigelse af ferieboligen og -områderne og
er afgivet efter bedste overbevisning.
Udlejer bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, der kan
dog inden lejemålets begyndelse, ske ændringer.
Udlejer kan ikke påtage sig  ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve
ferieboligen (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder,
indførelse/forhøjelse af lokale skatter og afgifter, nedlæggelse af trafikruter, butikker
m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.),
ligesom Udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af ferieophold, når denne
skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud,
knaphed på vand, lukning af swimmingpool m.m.).

Ferieboligerne:
Udlejers ferieboliger er privatejede og er således individuelt og personligt
indrettede .


Renovation:
Renovation foretages ikke altid på ind- og udflytningsdagen, men oftest i løbet af
ugen.

Insekter:
Feriehusene kan ligge i den frie natur tæt på skoven. Derfor kan der forekomme
insekter bl.a. hvepse, myrer og ørentvister.

Støjgener
Det daglige fortsætter, f.eks. byggearbejde, fly og trafikstøj og derfor kan der opstå
støjgener.
Vi er overbeviste om, at feriegæsten har forståelse for, at Udlejer ikke kan tage
ansvar herfor.

 

Ferie med hjerte .....

Vi er en personlig ejet virksomhed .

Vi har alle en mangeårig erfaring med glade gæster hvor vi deler ikke mindst den største kærlighed til Fanø.

Vi har det helt enkle mål at være med til at give Jer den allerbedste ferie.

Kig ind på Strandvejen 52.

Together we make dreams come true .......................

 

 

 Www .fbaun .dk -28-2BO_C_Nationalp Vadehavet LOW

 

Kontakt os

Logo Color Text Right (1)

Strandvejen 52

DK 6720 Fanø

 

TLF.:  +45 7174 1956

Mail.: info@fanostrand.com